Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

UMOWA LICENCYJNA
(licencji niewyłącznej)

Zawarta pomiędzy:

Pawłem Pelc prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą LONGINT – firma informatyczna, Paweł Pelc (NIP: 564-148-35-49, REGON: 110721160) ze stałym miejscem prowadzenia działalności we Wrocławiu (51-520) przy ulicy Wykładowej 17A – zwany w dalszej części Producentem Oprogramowania

a

Nabywcą Oprogramowania LoMag - osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zainstalowała Oprogramowanie LoMag - zwany w dalszej części umowy Nabywcą.


§1

Świadczenia stron

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji Nabywcy na użytkowanie oprogramowania o nazwie LoMag, będące narzędziem przewidzianym dla obrotu komercyjnego, przez Producenta Oprogramowania oraz określenie warunków jego użytkowania.

2. Przystępując do umowy Nabywca jednocześnie akceptuje treść licencji.

3. Producent Oprogramowania udziela Nabywcy licencji niewyłącznej na korzystanie z LoMag na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzenie do pamięci komputera;

b) sporządzenie kopii zapasowej.

4. Zakres licencji udzielonej na Program obejmuje:

a) terytorium Polski i jakiegokolwiek innego kraju;

5. Strony uzgadniają, że licencja, objęta niniejszą umową, może być przedłużana na dowolny okres.

6. Nabywca nie może bez pisemnej zgody Producenta Oprogramowania:

a) trwale lub czasowo zwielokrotniać oprogramowania w całości lub w części przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki;

b) wprowadzać oprogramowania do pamięci komputerów w większej liczbie, niż to wynika z niniejszej umowy;

c) wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze oprogramowania w wersji wynikowej lub jej części;

d) stosować oprogramowania albo jego części w innym programie;

e) udzielać osobom trzecim sublicencji ani przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

7. Oprogramowanie LoMag podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Takiej samej ochronie podlegają jego wszelkie części składowe. Wszelkie tytuły prawne i prawa autorskie, odnoszące się do Oprogramowania LoMag (w tym prawa do Oprogramowania, wszelkich znaków graficznych, towarowych, logo, obrazów, fotografii, utworów audiowizualnych, tekstu, jak również do załączonych drukowanych materiałów), przysługują Producentowi Oprogramowania.

8. Producent oprogramowania zastrzega sobie możliwość kontroli legalności zainstalowanego programu LoMag przez system zdalnej aktywacji za pośrednictwem połączenia do Internetu.


§2

Rodzaje licencji

Użytkowanie programu może odbywać się na podstawie następujących rodzajów Licencji:

a) Licencja DEMO - jest to w pełni funkcjonalna wersja programu, którą można zainstalować i testować na dowolnej ilości stanowisk. Wersja ta posiada ograniczenie czasowe i przestaje działać po 30 uruchomieniach programu.

b) Licencja PEŁNA - wersja programu, w której został wprowadzony klucz aktywacyjny. Klucz aktywacyjny to unikalny ciąg znaków generowany dla Nabywcy po zakupie licencji do programu. Klucz aktywacyjny jest powiązany z Nabywcą i przeznaczony tylko dla Nabywcy.


§3

Czas trwania licencji

1. Licencja PEŁNA udzielana jest bezterminowo.

2. Licencja DEMO wygasa po 30 uruchomieniach programu.


§4

Nowe wersje Oprogramowania

1. Przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Nabywca ma prawo bezpłatnie pobierać i użytkować nowe wersje Oprogramowania, którego dotyczy licencja. Nowe wersje będą publikowane na stronie https://www.LoMag.pl. Po upływie 12 miesięcy Nabywca może pozostać przy wersji, którą użytkuje, lub zakupić prawo do aktualizacji przez następne 12 miesięcy.


§5

Praca na wielu stanowiskach

1. Nabywca może użytkować Oprogramowanie jednocześnie na komputerach w ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej, w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych stanowisk. Oprogramowanie sprawdza ilość jednocześnie uruchomianych i połączonych stanowisk i ostrzega o przekroczeniu liczby dostępnych stanowisk.


§6

Czynności zabronione

1. Nabywcy zabrania się:

- Rozpowszechniania lub udostępniania klucza aktywacyjnego do programu,

- powielania Oprogramowania zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego,

- wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, odsprzedaży, przeniesienia własności Oprogramowania stronom trzecim,

- udostępniania i rozpowszechniania Oprogramowania w jakiejkolwiek formie bez zgody Producenta Oprogramowania wyrażonej na piśmie,

- dezasemblacji, dekompilacji lub innego zwielokrotniania lub odtwarzania kodu Oprogramowania bez zgody Producenta Oprogramowania wyrażonej na piśmie.

2. Producentowi Oprogramowania zabrania się udostępniania się klucza aktywacyjnego osobom trzecim.


§7

Wynagrodzenie

1. Producentowi Oprogramowania należna jest opłata licencyjna.

2. Opłata licencyjna określona jest w całości jako cena należna Producentowi Oprogramowania od Nabywcy zapłacona na podstawie zamówienia.


§ 8

Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę

1. Producent Oprogramowania nie odpowiada wobec Nabywcy za przydatność Oprogramowania do poszczególnych celów Nabywcy; w interesie Nabywcy leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami Oprogramowania w trybie demonstracyjnym.

2. Producent Oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie i/lub pośrednie związane z użytkowaniem Pakietu Oprogramowania lub związane z brakiem możliwości jego użytkowania. Ewentualne roszczenia Nabywcy ulegają ograniczeniu do wysokości zapłaconej ceny nabytego Pakietu Oprogramowania i wygasają po okresie 12 miesięcy od daty zakupu Oprogramowania

3. Treść Instrukcji Obsługi, ze względu na cykl edycyjny, może zawierać pewne nieścisłości lub nie uwzględniać najnowszych zmian w oprogramowaniu. Treść instrukcji obsługi lub dokumentacji nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Producenta Oprogramowania.


§ 9

[RODO]

1. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

2. Administratorem danych osobowych Nabywcy (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz osób reprezentujących Nabywcy lub wyznaczonych przez niego, jako osoby do kontaktu (zwanych dalej: Przedstawicielami Nabywcy) jest Pawłem Pelc prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą Paweł Pelc Longint – firma informatyczna (NIP: 564-148-35-49, REGON: 110721160).

3. Dane osobowe Nabywcy będącego osobą fizyczną będą przetwarzane w celu wykonania niniejszej Umowy [art. 6 ust. 1 pkt b) RODO]. Dane osobowe Przedstawicieli Nabywcy, tj. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, adres zamieszkania, adres inwestycji, będą przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MEB, tj. wykonania niniejszej Umowy [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO].

4. Strony zobowiązują się do przekazania informacji zawartych w niniejszym paragrafie swoim Przedstawicielom, w celu wykonania obowiązku informacyjnego.

5. Dane osobowe Nabywcy mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Stron usługi księgowe, informatyczne, prawne, kurierskie i pocztowe. Dane te mogą być również przekazywane organom państwowym na żądanie tych organów, w zakresie prowadzonych przez nie postępowań. Dane zawarte w Umowie mogą być również ujawniane podwykonawcom Wykonawcy wyłącznie w zakresie świadczonych dla Nabywcy licencji.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W celach księgowych i podatkowych dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane przepisami prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych przez Podwykonawcę będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy.


§ 10

Postanowienie końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy:

a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

b. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

2. Strony ustalają, że w przypadku sporu, właściwym sądem będzie sąd miejsca stałego prowadzenia działalności przez Producenta Oprogramowania.

3. W przypadku nieważności któregokolwiek z zapisów umownych pozostała treść umowy pozostaje ważna a w miejsce postanowienia nieważnego wchodzi postanowienie ustawowe.

4. Producent Oprogramowania zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. O ile jednak Klient nie zastrzegł tego pisemnie, Producent ma możliwość opublikowania nazwy firmy i miasta siedziby firmy na liście referencyjnej Klientów LoMag.

Wzorzec umowny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 roku