Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Umowa Licencyjna

Zawarta pomiędzy:

LONGINT – firma informatyczna, Paweł Pelc z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wykładowej 17 A, zwanym w dalszej części umowy Producentem Oprogramowania

a

Nabywcą Oprogramowania LoMag - osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zainstalowała Oprogramowanie LoMag - zwany w dalszej części umowy Nabywcą.


§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji Nabywcy na użytkowanie oprogramowania o nazwie LoMag przez Producenta Oprogramowania oraz określenie warunków jego użytkowania.

2. Przystępując do umowy Nabywca jednocześnie akceptuje treść licencji


§2

Rodzaje licencji

Użytkowanie programu może odbywać się na podstawie następujących rodzajów Licencji:

a) Licencja DEMO - Jest to w pełni funkcjonalna wersja programu, którą można zainstalować i testować na dowolnej ilości stanowisk. Wersja ta posiada ograniczenie czasowe i przestaje działać po 30 uruchomieniach programu.

b) Licencja PEŁNA - Wersja programu, w której został wprowadzony klucz aktywacyjny. Klucz aktywacyjny to unikalny ciąg znaków generowany dla Nabywcy po zakupie programu. Klucz aktywacyjny jest powiązany z Nabywcą i przeznaczony tylko dla Nabywcy.


§3

Czas trwania licencji

1. Licencja PEŁNA udzielana jest bezterminowo.

2. Licencja DEMO wygasa po 30 uruchomieniach programu.


§4

Nowe wersje Oprogramowania

Przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Nabywca ma prawo bezpłatnie pobierać i użytkować nowe wersje Oprogramowania, którego dotyczy licencja Nowe wersje będą publikowane na stronie https://www.LoMag.pl. Po upływie 12 miesięcy Nabywca może pozostać przy wersji, którą użytkuje lub zakupić prawo do aktualizacji przez następne 12 miesięcy.


§5

Praca na wielu stanowiskach

Nabywca może użytkować Oprogramowanie jednocześnie na komputerach w ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej, w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych stanowisk. Oprogramowanie sprawdza ilość jednocześnie uruchomianych i połączonych stanowisk i ostrzega o przekroczeniu liczby dostępnych stanowisk.


§6

Czynności zabronione

1. Nabywcy zabrania się:

- Rozpowszechniania lub udostępniania klucza aktywacyjnego do programu,

- powielania Oprogramowania zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego,

- wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, odsprzedaży, przeniesienia własności Oprogramowania stronom trzecim,

- udostępniania i rozpowszechniania Oprogramowania w jakiejkolwiek formie bez zgody Producenta Oprogramowania wyrażonej na piśmie,

- dezasemblacji, dekompilacji lub innego zwielokrotniania lub odtwarzania kodu Oprogramowania bez zgody Producenta Oprogramowania wyrażonej na piśmie.

2. Producentowi Oprogramowania zabrania się udostępniania się klucza aktywacyjnego osobom trzecim.


§7

Prawa autorskie

1. Oprogramowanie LoMag podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych; takiej samej ochronie podlegają jego wszelkie części składowe. Wszelkie tytuły prawne i prawa autorskie, odnoszące się do Oprogramowania LoMag (w tym prawa do Oprogramowania, wszelkich znaków graficznych, towarowych, logo, obrazów, fotografii, utworów audiowizualnych, tekstu, jak również do załączonych drukowanych materiałów), przysługują Producentowi Oprogramowania.

2. Producent oprogramowania zastrzega sobie możliwość kontroli legalności zainstalowanego programu LoMag przez system zdalnej aktywacji za pośrednictwem połączenia do Internetu.


§ 8

Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę

1. Producent Oprogramowania nie odpowiada wobec Nabywcy za przydatność Oprogramowania do poszczególnych celów Nabywcy; w interesie Nabywcy leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami Oprogramowania w trybie demonstracyjnym.

2. Producent Oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie i/lub pośrednie związane z użytkowaniem Pakietu Oprogramowania lub związane z brakiem możliwości jego użytkowania. Ewentualne roszczenia Nabywcy ulegają ograniczeniu do wysokości zapłaconej ceny nabytego Pakietu Oprogramowania i wygasają po okresie 12 miesięcy od daty zakupu Oprogramowania.

3. Treść Instrukcji Obsługi, ze względu na cykl edycyjny, może zawierać pewne nieścisłości lub nie uwzględniać najnowszych zmian w oprogramowaniu. Treść instrukcji obsługi lub dokumentacji nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Producenta Oprogramowania.


§ 9

Rozstrzyganie sporów wynikłych na tle umowy.

1. Klucze aktywacyjne nie podlegają zwrotowi, gdyż są przypisane wskazanemu w zamówieniu Nabywcy. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym licencje elektroniczne zakupione online nie podlegają zwrotowi (Art. 38 § 13 ustawy o prawach konsumenta)

2. Strony umowy będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich wynikłych na tle niniejszej umowy sporów.

3. W razie braku rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, spory te będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Producenta Oprogramowania.

4. Producent Oprogramowania zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. O ile jednak Klient nie zastrzegł tego pisemnie, Producent ma możliwość opublikowania nazwy firmy i miasta siedziby firmy na liście referencyjnej Klientów LoMag.


§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wzorzec umowny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.