Menu
Język: English version Wersja polska

Aktualizacja do najnowszej wersji 4.8.2.0

Jeśli posiadasz starszą wersję programu, możesz zaktualizować oprogramowanie, pobierając i uruchamiając poniższy plik. Przy pierwszym starcie programu zostanie dokonana automatyczna aktualizacja struktur w bazie. Przed aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii bazy na nośnik zewnętrzny, np. klucz USB.

UWAGA: Aktualizacje można pobierać bezpłatnie przez 12 miesięcy od daty zakupu programu.

POBIERZ AKTUALIZACJĘ

KUP AKTUALIZACJĘ

Historia zmian wprowadzonych w nowych wersjach

Wersja 4.8.2

 • Obsługa lokalizacji magazynowych dla bibliotek towarów
 • Opcjonalny zapis ustawień wyglądu tabel programu dla każdego magazynu oddzielnie dla każdego użytkownika.

Wersja 4.7.9

 • Nowy moduł Wypożyczalnia pozwalający na tworzenie nowych typów dokumentów: "Wypożyczenie" oraz "Zwrot wypożyczenia". Definiowanie statusów wypożyczeń, jednostek rozliczeniowych, raport wypożyczonych towarów. Koszt modułu 100 zł netto.
 • Poprawki w generatorze plików JPK. Umożliwienie generowania wielu plików JPK dla różnych walut.
 • Nowa opcja w ustawieniach: Optymalizuj LoMag do pracy z dużymi zbiorami danych (zalecana gdy ilość indeksów towarowych w magazynie wynosi ponad 20 000)
 • Automatyczne tworzenie nowych towarów z poziomu dokumentów PZ (Opcja : Ustawienia / Dokumenty / Przyjęcie na magazyn / Dokumenty PZ tworzą kartoteki towarów )
 • Obsługa ceny sprzedaży netto i brutto z poziomu dokumentu WZ
 • Projektowanie własnych szablonów dla spisów z natury

Wersja 4.6.7

 • Możliwość projektowania kolorowych etykiet w edytorze etykiet oraz kolorowych wydruków dokumentów w edytorze szablonów. Dla tekstów, pól z bazy, tabel i innych elementów można indywidualnie zmieniać kolory lub odcienie szarości.
 • Nowy raport: Zysk ze sprzedaży dla faktur
 • Definiowanie własnych typów dokumentów na bazie faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Wydruk "Spis z natury" w menu Dokumenty / Remanent na podstawie aktualnego stanu magazynu.

Wersja 4.6

 • Definiowanie własnych typów dokumentów jako pochodne istniejących dokumentów z inną numeracją, innym szablonem wydruku, stawką VAT i oddzielnym zarządzaniem dokumentami. Przykładowo możemy utworzyć na podstawie Faktury nowy typ "Faktura WDT" z domyślną stawką VAT 0% oraz innym wyglądem wydruku i numeracją.
 • Obsługa limitu kredytu dla kontrahentów. Sprawdzanie i ostrzeganie przy przekroczeniu limitu niezapłaconych faktur.
 • Poprawiony eksport do plików Excel XLS, eksport danych do plików CSV
 • Obsługa stanów minimalnych na dokumentach MM

Wersja 4.5.5

 • Obsługa wielu kont firmowych w Ustawienia / Firma. Pozwala definiować oddziały firmy i konta w różnych bankach i walutach.
 • Obracanie elementów w edytorze etykiet o 90,180,270 stopni dla kodów kreskowych, pól tekstowych, pól z bazy, obrazów, dat.
 • Kolumny dedykowane dla dokumentów kompletacji. Zestawienie brakujących towarów z biblioteki na dokumentach kompletacji.

Wersja 4.5

 • Definiowanie Alarmów dla wielu kolumn w tabelach. Daje możliwość ostrzegania kolorem tła danego wiersza gdy spełnione są określone warunki w wielu kolumnach jednocześnie.
 • Możliwość projektowania wydruków zawierających numery seryjne towarów z kolumnami dedykowanymi na dokumentach magazynowych.
 • Opcjonalna kontrola stanów magazynowych przy tworzeniu zamówień od klientów. Blokowanie tworzenia zamówień gdy łączna ilość zamówionego towaru przekracza aktualne stany.

Wersja 4.4.5

 • Usuwanie duplikatów kontrahentów - możliwość połączenia kilku kontrahentów w jeden wpis.
 • Usuwanie duplikatów towarów - możliwość połączenia kilku towarów w jeden towar.

Wersja 4.4

 • Kolumny dedykowane dla elementów ruchów magazynowych, bibliotek towarów oraz elementów bibliotek
 • Nowy typ kolumny dedykowanej: Kolumna obliczeniowa definiowana wzorem np. Ilość towaru na stanie - Stan minimalny
 • Możliwość Importu wielu dokumentów jednocześnie z plików Excel
 • Dane płatnika VAT oraz opcjonalny adres dostawy w kartotece kontrahenta
 • Szablon wydruku faktury z nabywcę i odbiorcą (centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu)

Wersja 4.3

 • Rozbudowa bibliotek towarów o ceny oraz możliwość kopiowania bibliotek.
 • Mechanizm usuwania historii ruchów magazynowych i stworzenia na podstawie stanu dokumentu BO.
 • Obsługa faktur zaliczkowych i końcowych w walutach obcych.

Wersja 4.2

 • Dekompletacja - możliwość dodania kilku produktów wynikowych w procesie kompletacji.
 • Wydruki wielu dokumentów jednocześnie do plików PDF.
 • Możliwość definiowania cen w bibliotekach towarów.

Wersja 4.1

 • Kolumny dedykowane dla magazynów np. adres magazynu, który można umieścić na dokumentach.
 • Blokowanie starych dokumentów po upływie okresu rozliczeniowego lub zadanej ilości dni.
 • Automatyczne odświeżanie danych w wyszukiwaniu przy pracy na wielu stanowiskach.
 • Grupowa zmiana danych dla wielu towarów np. dodanie jednego zdjęcia do kilku towarów.

Wersja 4.0.6

 • Kreator raportów dedykowanych umożliwiający wizualne tworzenie nowych raportów na podstawie pól z bazy danych.
 • Dodanie typowych akcji do menu kontekstowego w tabelach np. dla zaznaczonych towarów -> utwórz dokument.
 • Tworzenie kolumn dedykowanych dla użytkowników LoMag i możliwość dodania tych pól na dokumentach np. email osoby, która przygotowała ofertę.

Wersja 4.0

 • Obsługa drukarek fiskalnych POSNET
 • Opcja szybkiego drukowania paragonów tworząca automatycznie powiązane dokumenty WZ.
 • Nowe typy kolumn dedykowanych: Pole rozwijane z możliwością zdefiniowania słownika wartości, Odnośnik do towaru, Odnośnik do kontrahenta

Wersja 3.8.5

 • Obsługa wydruku dwuwymiarowych kodów kreskowych QR Code na etykietach i dokumentach.
 • Aktualizacja pobierania danych kontrahentów z bazy GUS.

Wersja 3.8

 • Faktury zaliczkowe i końcowe (w module faktur).
 • Edytor umożliwiający projektowanie wyglądu wydruku raportów.
 • Tworzenie nowych dokumentów przez kopiowanie istniejących dokumentów (magazynowych i handlowych).
 • Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.

Wersja 3.7.4

 • Generowanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w menu Ustawienia / Ogólne.
 • Przenoszenie towarów między magazynami tylko na podstawie numerów seryjnych (dla unikalnych S/N).
 • Mechanizm wykrywający automatycznie pominięte numery faktur oraz raport pominiętych numerów dokumentów.
 • Wydruk pustych arkuszy spisowych oraz możliwość projektowania ich wyglądu w edytorze szablonów.

Wersja 3.7

 • Obsługa dokumentów KP, rozliczenia płatności, automatyczne zmiany statusów faktur.
 • Nowy typ dokumentu Paragon w module faktury.
 • Możliwość definiowania własnych stopek i nagłówków w edytorze szablonów dokumentów.
 • Automatyczne wylogowanie z aplikacji po ustalonym czasie bezczynności.

Wersja 3.6.5

 • Obsługa walut na zamówieniach i ofertach.
 • Szczegółowe logowanie aktywności użytkowników oraz dokładne raporty kto i kiedy dodawał, edytował i usuwał dane.
 • Udoskonalony kreator importu towarów z możliwością jednoczesnego importu do różnych magazynów oraz obsługą numerów seryjnych towarów.
 • Import dokumentów z innego magazynu lub innej bazy dla ofert, zamówień do dostawcy, zamówień od odbiorcy.
 • Nowy mechanizm pobierania danych kontrahentów z bazy GUS (wystarcza NIP bez kodu z obrazka)

Wersja 3.6

 • Faktury VAT w walutach obcych. Obsługa standardowych walut : EUR, USD, GBP oraz możliwość dodawania własnych walut. Tabele z kursami walut z możliwością edycji i przeliczania wartości faktur.
 • Możliwość wyboru waluty w której będzie rozliczany podatek VAT na fakturze. Wydruki i podsumowania podatku rozliczanego w innej walucie.
 • Kreator zamówień do dostawców wspierające proste procesy logistyczne związane z planowaniem zapotrzebowania:
 • (1) Sumowanie ilości z zamówień od odbiorów dla poszczególnych towarów.
 • (2) Sumowanie z uwzględnieniem aktualnych stanów i obliczenie brakujących ilości do pełnej realizacji zamówień.
 • (3) Sumowanie uwzględniające stany aktualne oraz minimalne - ilości obliczane tak, by zrealizować zamówienia z zachowaniem stanów minimalnych.

Wersja 3.5

 • Rosyjskojęzyczna wersja Programu magazynowego LoMag: interfejs oraz wszystkie wydruki w języku rosyjskim.
 • Import danych obsługuje nowe formaty XLSX, CSV, TXT.
 • Możliwość używania numerów seryjnych w procesie kompletacji.
 • Nowe raporty: towary nieaktywne na magazynie od ponad X dni, zmiana wartości magazynu w rozbiciu na dokumenty.

Wersja 3.4

 • Kreator umożliwiający grupowe zmiany następujących atrybutów towaru: jednostka, grupa, stawka VAT, dostawca, sugerowane ceny, marże, stany minimalne i maksymalne, archiwum, produkt, okres przydatności i minimalna cena sprzedaży.
 • Automatyczne pobieranie nazwy i adresu kontrahentów na podstawie NIP ze strony GUS
 • Blokowanie edycji tego samego dokumentu przez wiele osób pracy wielostanowiskowej oraz lista aktualnie zablokowanych dokumentów.
 • Nowe generatory dokumentów ZO -> RW, ZD -> PW, PRO -> WZ, ZO -> FV, ZO -> PRO, ZD -> ZO, PZ -> RW, ZO -> PW, FV -> WZ
 • Funkcja "Kopiuj towar" w kartotece towarów
 • Generator zamówień do dostawców oraz obsługa domyślnego dostawcy towaru
 • Raport powiązań pomiędzy fakturami a dokumentami WZ

Wersja 3.3

 • Dokument bilans otwarcia umożliwiający zdefiniowanie na nowo stanów magazynowych, cen i lokalizacji niezależnych od historycznych ruchów magazynowych.
 • Pasek zakładek ułatwiający nawigację w otwartych oknach, skrót F5 odświeżający zawartość tabel.
 • Możliwość projektowania i wydruku etykiet zawierających następujące informacje: lokalizacje magazynowe, numery seryjne, daty ważności, numery serii produkcyjnej, dostawcy i numery dokumentów.
 • Obsługa obcych walut na dokumencie PZ, definiowanie i przeliczanie kursów walut.
 • Możliwość definiowania numeracji dokumentów bez zer wiodących np. FV 1/2015 (szablon: FV $/yyyy).
 • Nowe opcje w oknie wyszukiwania: zakładka "dostawy" obrazująca stany towaru w rozbiciu na dokumenty przychodu oraz lokalizacje magazynowe oraz zakładka "numery seryjne".
 • Modyfikacja mechanizmu tworzenia PZk oraz WZk: Najpierw wybieramy dokument źródłowy który będzie korygowany a następnie tworzone jest powiązanie między dokumentami.
 • Kontrola realizacji zamówień: automatyczne statusy zamówień: częściowa realizacja, całkowita realizacja, kolumna "do zrealizowania" na zamówieniach i WZ, komunikat o przekroczonej ilości z zamówienia na WZ.
 • Możliwość importu zdjęć przy imporcie towaru - należy dodać kolumnę ze ścieżkami do plików.

Wersja 3.2

 • Obsługa minimalnej ceny sprzedaży - można ukryć cenę zakupu i ustalić ograniczenie obniżania ceny przez handlowców.
 • Nowe uprawnienia: drukowanie tabel, eksportowanie do XLS, widoczności ceny zakupu na dokumentach sprzedaży, zmiana numeru dokumentu
 • Obsługa dwóch opcji unikalności numerów seryjnych : unikalne w całym magazynie lub unikalne dla danego towaru.
 • Definiowanie kolumn dedykowanych dla kontrahentów oraz ich import z Excela.

Wersja 3.1

 • Zaawansowane ustawienia pracy sieciowej.
 • Możliwość definiowania kolumn dedykowanych dla dokumentów magazynowych.
 • Raport powiązań pomiędzy przychodami i rozchodami towarów.
 • Raport sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.

Wersja 3.0

 • Dodatkowy moduł umożliwiający wystawianie dokumentów: Faktura VAT, Korekta faktury, Faktura proforma (ten moduł jest opcjonalny i można go dokupić).
 • Dodatkowy moduł umożliwiający wystawianie dokumentów: Oferta, Zamówienie od Odbiorcy, Zamówienie do dostawcy (ten moduł jest opcjonalny i można go dokupić).
 • UWAGA: Aby przetestować za darmo nowe moduły należy zainstalować demo na komputerze bez LoMag.
 • Obsługa stawek VAT dla towarów. Możliwość prowadzenia magazynu w cenach netto lub brutto.
 • Moduł optymalizujący szybkość działania dla dużych baz danych (w menu Pomoc/Optymalizacja)

Wersja 2.8

 • Możliwość importu towarów z lokalizacjami magazynowymi z plików Excel do dokumentów.
 • Uprawnienia ograniczające widoczność cen dla wybranych użytkowników.
 • Domyślna długość terminu ważności dla towaru i automatyczne ustawianie na jego podstawie dat ważności na dokumentach.
 • Możliwość dodania podsumowania ilości dla różnych jednostek na dokumencie.

Wersja 2.7

 • Możliwość pracy z programem w języku angielskim. Domyślny język interfejsu można zdefiniować dla każdego użytkownika programu
 • Nowe szablony wydruków w języku angielskim
 • Możliwość przesunięć między lokalizacjami magazynowymi w obrębie tego samego magazynu na dokumentach MM
 • Raport "Numery seryjne na stanie"
 • Raport "Daty ważności towaru"

Wersja 2.6

 • Kompletacja (prosty moduł produkcji) umożliwiający tworzenie produktów na podstawie surowców. Możliwe jest zarówno dodawanie pojedynczych surowców jak również całej listy surowców zdefiniowanej jako "biblioteka"
 • Raport "czas pracy nad kompletacją" umożliwiający analizę czasu produkcji dla poszczególnych produktów i pracowników.
 • Lokalizacje magazynowe. Możliwość ustalenia lokalizacji na dokumencie PZ a następnie wyboru, z której lokalizacji jest wydawany towar na WZ. Ten sam towar może być składowany w różnych lokalizacjach jak również w jednej lokalizacji może być wiele towarów

Wersja 2.5

 • Kreator remanentu umożliwiający szybkie stworzenie remanentu na podstawie arkuszy spisowych, aktualnych stanów, danych z Excela lub kolektora
 • Możliwość automatycznej wysyłki dokumentu w formacie PDF na email klienta
 • Udoskonalenie metod wprowadzania numerów seryjnych o import z Excela i kolektora
 • Szczegółowy raport numerów seryjnych, wydruki S/N na dokumentach
 • Automatyczne generowanie kodów EAN
 • Import towarów do wielu magazynów
 • Obsługa bezprzewodowych czytników kodów kreskowych

Wersja 2.4

 • Obsługa numerów seryjnych dla towarów (unikalne numery przypisane do każdej sztuki towaru). Śledzenie ruchu towarów po ich numerach seryjnych.
 • Możliwość wyboru dostawy, z której zostanie wydany towar na dokumentach WZ
 • Obsługa numerów serii oraz daty ważności
 • Nowe możliwości wyszukiwania i filtrowania danych w tabelach
 • Wydruki sumujące ilości dla takich samych produktów na dokumentach

Wersja 2.3

 • Edytor szablonów dokumentów umożliwiający projektowanie własnych wydruków dla każdego typu dokumentu. Możliwość umieszczenia kodów kreskowych dla każdej linii na dokumencie, miniatury zdjęć dla towarów, własnego logo oraz innych danych na dokumencie
 • Raport "obrót towarami" dla dowolnego okresu, kontrahenta i grupy towarów
 • Drukowanie etykiet z poziomu dokumentów magazynowych z możliwością wyboru ilości etykiet takiej jak na dokumencie
 • Możliwość włączenia automatycznego generowania kodów kreskowych przy dodawaniu towaru
 • Udoskonalony mechanizm wyszukiwania kontrahentów

Wersja 2.2

 • Edytor etykiet umożliwiający projektowanie własnych etykiet towarowych dla różnych typów drukarek i rozmiarów papieru. Możliwość wydruku na papierze dzielonym (np. 2x5 etykiet samoprzylepnych na A4)
 • Ułatwienia w pracy z czytnikiem kodów kreskowych
 • Obsługa rabatów na dokumentach WZ
 • Możliwość definiowania grup kosztowych i przypisania do wszystkich dokumentów określonej grupy kosztowej
 • Funkcja pozwalająca na definiowanie rodzaju transportu i wydruk wybranego transportu na dokumentach WZ
 • Import zawartości dokumentów z plików Excel

Wersja 2.1

 • Automatyczna archiwizacja bazy danych z konfiguracją w ustawieniach
 • Tworzenie dokumentów przez kopiowanie zawartości innego dokumentu
 • Wydruk etykiet na drukarkach kodów kreskowych
 • Raport bilans kontrahenta (ilość i wartość towaru dla wybranego kontrahenta w danym okresie czasu)

Wersja 2.0

Wersja 1.10

 • Import danych z Excela
 • Obsługa opakowań powiązanych z towarem
 • Biblioteki towarów - czyli szablony do szybkiego tworzenia dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy towarów z ilością
 • Uprawnienia użytkowników do poszczególnych magazynów
 • Analiza historii zmian stanów i wartości magazynu dla poszczególnych towarów z poziomu dokumentów

Wersja 1.9

 • Użytkownicy i logowanie do programu
 • Uprawnienia i konfigurowalne role użytkowników
 • Nowy typ kontrahentów: "pracownicy" na potrzeby dokumentów PW, RW
 • Przesunięcia międzymagazynowe na podstawie lokalizacji towaru
 • Szczegółowy raport ruchów na magazynowych
 • Zestawienia ilościowe towarów dla wybranego typu dokumentów
 • Możliwość eksportu do Excela wszystkich zestawień w programie

Wersja 1.8.8

 • Mechanizm modyfikowania układu raportów PZ, WZ itp.
 • Zapamiętywanie układu raportów
 • Możliwość wprowadzania kolumn dodatkowych
 • Drukowanie dowolnego widoku danych
 • Stworzenie mechanizmu wysyłania błędów do producenta
 • Naprawa błędu powstałego przy wprowadzaniu znaków specjalnych w nazwach

Wersja 1.8

 • Przebudowa silnika programu, w celu zwiększenia szybkości obliczeń dla dużych ilości danych
 • Grupowanie arkuszy spisowych przy tworzeniu remanentu
 • Wprowadzenie możliwości prezentacji nazwy firmy na każdym raporcie
 • Dodanie funkcji “Zysk ze sprzedaży w oknie Wyniki
 • Stany minimalne, raport o stanach we wszystkich magazynach
 • Zabezpieczenie przed usuwaniem dokumentów typu PZ, z których wydano już część towaru

Wersja 1.7

 • Wprowadzenie modelu LIFO i FIFO do programu
 • Wprowadzenie dokumentów PW i RW
 • Poprawa wyglądu raportów
 • Wprowadzenie domyślnej marży i ceny z kartoteki

Wersja 1.6

 • Umożliwiono pracę sieciową
 • Wprowadzono możliwość ustalania dokładności zaokrągleń, wyświetlanych cen i wartości
 • Dodano nowe okno historii towaru
 • Dołączono możliwość drukowania kartoteki towarów
 • W drukowanych raportach stanu magazynu, widoczne są również kody kreskowe towarów

Wersja 1.5

 • Wprowadzono możliwość przechowywania i wyszukiwania danych kontrahentów
 • Rozbudowano funkcję wyszukiwania dokumentów
 • Dodano kilka funkcji, usprawniających wprowadzanie towarów na dokumenty
 • Zmodernizowano obsługę magazynów
 • Dodano ceny sugerowane dla towarów

Wersja 1.4

 • Utworzono automat do numerowania dokumentów
 • Dodano możliwość grupowania towarów
 • Dodano dokument przesunięcia międzymagazynowego
 • Dołączono okno wyszukiwania towarów i dokumentów
 • Rozdzielono raporty na sumaryczne i szczegółowe
 • Umożliwiono korzystanie z czytnika kodów kreskowych, w celu wyszukania towaru w magazynie